یکی از نکات کلیدی در فرآیند تولید ثروت بهره‌مندی از تفکر پرسشگرانه است. انسانهای ثروتمند در مورد هر چیزی سوال می پرسند. چگونه میتوانم به آنجا برسم؟ چگونه میتوانم در این کار موفق شوم؟ چگونه میتوانم روزی … تومان درآمد داشته باشم؟ 
یادتان باشد پرسشهای شما نباید با چرا شروع شود. باید با چگونه شروع شود.
افراد ثروتمند در مورد هر چیزی از خود سوال می‌پرسند