طراحی لوگو

June 2017

توضیحات و خدمات

هدف پروژه

هدف از این پروژه طراحی لوگو برای برند لباس‌های چرمی بانوان تحت نام بوفالو بوده است.