طراحی لوگو

June 2017

توضیحات و خدمات

هدف پروژه

هدف از این پروژه طراحی لوگو برای شرکت تولید کننده مواد غذایی سالم و ارگانیک بوده است.