طراحی لوگو

July 2017

توضیحات و خدمات

هدف پروژه

هدف پروژه طراحی نماد تصویری جهت برندسازی شخصی یک آرایشگر با تخصص ریش و مو بوده است.