Silhouette Fisherman

طراحی لوگو

July 2017

توضیحات و خدمات

هدف پروژه

آین نماد دیداری برای یک پروژه و انجمن در حوزه ماهیگیران طراحی شده است.